lahznimmo architects

Tamarama Park Kiosk

lahznimmo_Tamarama_P02.jpg
lahznimmo_Tamarama_P03.jpg
lahznimmo_Tamarama_P04.jpg